جلد 6
سلیمان به سقوط اورشلیم


جلد 7
تبعید بابلی


دوره 11
چگونه به عنوان یک دنبال مسیح زندگی می کنند

Farsi    فارسی


جلد 1
آغاز جهان


جلد 3
ده فرمان


جلد 5
روت، ساموئل و دیوید​


جلد 4
ساعت هم از قضات​


جلد 2
ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف


دوره 10
پولس رسول

چگونه ما کتاب مقدس کردم


جلد 8
پیامبران​


دوره 12
در پایان این جهان و آغاز بعدی​


جلد 9
زندگی عیسی مسیح

The Most Complete Graphic Adaptation of the Bible Ever Done.